เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1. เกษตรกรเลี้ยงสุกรขุนอย่างน้อย 20-50-100 ตัว โดยมีการเข้าหมดออกหมด
2. สร้างมาตรฐานฟาร์มแบบ GFM
3.เกษตรกรซื้ออาหารและลูกสุกรจากตัวแทนจำหน่าย
4. เกษตรกรขายสุกรขุนกลับให้ตัวแทนจำหน่ายในราคารับซื้อทีม End Product
5. เกษตรกรต้องมีบันทึกการเลี้ยง และระบบป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
6. เกษตรกรรับผิดชอบในกรณีหมูเสียหาย ในระหว่างเลี้ยง
7. มีพนักงานส่งเสริมบริการเข้าติดตามการเลี้ยง และให้คำแนะนำกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
8. การใช้ยา การทำวัคซีน ต้องได้รับคำแนะนำจากพนักงานหรือทีมสนับสนุนของบริษัทเท่านั้น

เงื่อนไขการจับสุกรขุน

1. เจาะเลือดก่อนจับ 7 วัน (กรณีทำใบเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด)
2. งดอาหารก่อนจับ 12 ชม. เกษตรกรเตรียมที่ชั่งขายหมู โดยใช้น้ำหนักหน้าเล้า (กรณีไม่อดอาหาร น้ำหนักปลายทางสูญเสียเกิน 3% จะทำส่วนลดช่วยปลายทาง)
3. ราคารับซื้อ
            3.1 สุกรที่มีน้ำหนัก 90-120 กิโลกรัม รับซื้อในราคาประกาศของทางทีม End Product ลบ 1 บาท (สุกรปกติ)
            3.2 สุกรที่มีน้ำหนัก 60-89 กิโลกรัม รับซื้อในราคาตลาดที่ขายได้ (สุกรตกไซส์)
            3.3 สุกรที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัมลงมา รับซื้อตามราคาตลาดที่ขายได้ (สุกรคัดทิ้ง)
4. หลังจากขายสุกร ตัวแทนจำหน่ายจะโอนชำระภายใน 3 วันตามที่ทำสัญญากัน

12/5/2566

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

บทความทดสอบ_โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดฝากตัวแทนจำหน่าย_ทั้งประเทศ

14/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาดผ่านตัวแทนจำหน่าย เฉพาะพื้นที่อีสานบน

12/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

โครงการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด ขนาดฟาร์ม 3,000 ตัวขึ้นไป

12/5/2566 ข้อมูลเพิ่มเติม