ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563

เวอร์ชั่น 1.1 (ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 8 เมษายน 2565)